Valgmøde i RandersBolig: En debat om almene boliger i Randers

Valgmøde i RandersBolig: En debat om almene boliger i Randers

02.11.2021

Den 1. november 2021 var der valgmøde i RandersBolig, hvor der blev sat spot på politikernes holdninger til den almene sektor og dens rolle i Randers Kommune. På valgmødet kunne beboere og andre interesserede borgere møde politikerne og stille spørgsmål, inden de skal tage stilling til, hvor de vil sætte deres kryds til kommunalvalget den 16. november 2021.

Jan Guldmann, der er formand i RandersBolig, bød velkommen til både de fremmødte borgere og til de fire lokalpolitikere, der deltog i valgmødet:

  • Daniel Madié (Det Konservative Folkeparti)
  • Torben Hansen (Socialdemokratiet)
  • Claus Berggren (Venstre)
  • Bjarne Overmark (Beboerlisten)

Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten havde også takket ja, men måtte melde afbud grundet sygdom.

Bordet rundt om almene boliger
Jan Guldmann bad de fire politikere om at præsentere sig selv og deres syn på de almene boliger i Randers Kommune.

Daniel Madié (C) synes, at området er spændende, men at der bør være en balance i antallet af almene og private lejeboliger.

Torben Hansen (S) fortæller, hvordan han selv har boet i Sjællandsgade som barn og dermed selv kender til den styrke, som beboerdemokratiet og den almene sektor har.

Claus Berggren (V) synes, at de almene boliger kan noget, og særligt i perioder med lavkonjunktur, men at der skal være en fornuftig fordeling mellem de almene og private boliger.  

Bjarne Overmark (L) forklarede, hvordan vi alle kan lære af fortiden og at kommunen har en vigtig opgave i at bevilge de rigtige byggeprojekter samt føre et effektivt tilsyn.

Både Torben Hansen (S) og Claus Berggren (V) påpegede, at der i Randers Kommune skal bygges op mod 600 boliger om året, for at svare til den fremtidige efterspørgsel i Randers. Dertil uddyber Torben Hansen (S) at befolkningstallet stiger hurtigere end antaget og at der i dag er færre beboere pr. boligenhed, hvilket kalder på flere forskellige boformer.

Byggeprojekter med krav om 25% almene boliger
I 2015 blev planloven i Danmark ændret, så kommunerne fremover kunne stille krav til bygherre om 25% almene boliger på byggegrunde, for at sikre lavere huspriser og husleje i boligområderne. Siden ændringen i 2015 er det dog de færreste kommuner, der har benyttet sig af 25%-reglen.

Kenneth Hansen, direktør i RandersBolig, italesætter Randers Kommunes ønske om at blive en by i balance og hvorvidt denne 25%-regel vil kunne være med til netop at opfylde det ønske.

Bjarne Overmark (L) mener, at når man udbygger parcelhuskvarterer, bør en vis procentdel også være almene boliger, hvilket han mener, kan vedtages i lokalplanen.

Claus Berggren (V) er meget enig i, at Randers skal være en by i balance, men at stille krav om at 25% af et byggeprojekt skal være almen, kan han ikke tilslutte sig.

Torben Hansen (S) ser en vigtighed i at blande boligområderne, så det hverken er 100% parcelhuse eller almene boliger. Hertil fremhæver han Kærsminde som et eksempel, hvor der på grunden både er 13 parcelhusgrunde og 55 almene rækkehuse.

Daniel Madie (C) mener ikke, at man på den måde skal tvinge bygherren til at opføre 25% almene boliger, men at man bør se på de enkelte byggeprojekter fra gang til gang.

Balancen mellem renoveringsbehov og huslejeniveau
Jan Guldmann, formand i RandersBolig, spørger, hvordan de fire politikere ser på udfordringen med at kunne holde huslejen nede i forbindelse med både nybyggerier og renovering af eksisterende boliger.

Daniel Madié (C) mener meget klart, at hvis du ejer et aktiv, skal du tage den nødvendige pris for den vare, du producerer. Han uddyber hertil, at en velfærdsstat, ud fra hans optik, ikke kan leve uden det private erhvervsliv. Ifølge Madié, skal man have lov til at tjene penge.

Claus Berggren (V) svarer, at man vælger at bygge, fordi man har en forventning om, at man kan sælge eller udleje boligerne. Der har man en vision og en strategi.

Bjarne Overmark (L) mener, at vi skal gøre det attraktivt for alle mennesker at bo i almene boliger. Han mener dertil, at det er godt at renovere, men for hvem? Mange har ikke mulighed for at bo i boligen efter en renovering.

Torben Hanen (S) pointerer, at man ikke må bevæge sig hen imod, at man ikke skal renovere boligerne. Ifølge Torben Hansen er formålet med de almene boliger netop at tilbyde sunde og gode boliger med lys og luft. Hvis boligerne trænger, er man forpligtet til at renovere, så det ikke bliver 2. eller 3. rangsboliger.

Et valgmøde med mange aktuelle emner
Udover en debat om de almene boliger, 25%-reglen og huslejeniveau, blev en række andre emner berørt, på baggrund af spørgsmål fra salen. Politikerne berørte bl.a. ghettolisten, den boligsociale helhedsplan i Nordbyen, infrastrukturen i Randers samt Goldman Sachs opkøb af boliger.

Vi håber, de fremmødte borgere blev klogere på politikernes syn på den almene sektor i Randers Kommune, og at de efter dette møde blev mere afklaret, inden de skal stemme til kommunalvalget den 16. november 2021.

Tak til Daniel Madié (C), Bjarne Overmark (L), Claus Berggren (V) og Torben Hansen (S) for at have deltaget i valgmødet i RandersBolig.

Fra venstre: Daniel Madié (C), Torben Hansen (S), Claus Berggren (V), Bjarne Overmark (L).

Fra venstre: Daniel Madié (C), Torben Hansen (S), Claus Berggren (V), Bjarne Overmark (L).

Forrige nyhed
Næste nyhed