Wistleblowerordning

Wistleblowerordning

Landsbyggefonden (LBF) har indgået en rammeaftale med advokatfirmaet Kromann Reumert om en fælles whistleblowerordning for de almene boligorganisationer. Alle syv boligorganisationer samt RandersBolig har tilmeldt sig denne ordning, hvor beboere, bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere har mulighed for at indberette forhold, der kategoriserer sig under whistleblowerordningen.

Indberetningsportaler til boligorganisationerne og RandersBolig:

Whistleblowerpolitik: Læs den her

Hvad kan man indberette:
(Fra whistleblowerpolitikken)

De forhold, der kan indberettes, kan opdeles i tre kategorier.

For det første kan der indberettes alvorlige lovovertrædelser. Dette omfatter fx overtrædelse af lovbestemt tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse mv. samt alvorlige brud på arbejdssikkerheden.

For det andet kan der indberettes øvrige alvorlige forhold. Dette omfatter fx diskrimination, vold eller chikane af grov eller gentagende karakter (herunder enhver form for seksuel chikane)

For det tredje kan der indberettes overtrædelser af en række danske regler og EU-regler inden for:

 • offentligt udbud
 • finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder
 • forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
 • produktsikkerhed og -overensstemmelse
 • transportsikkerhed
 • miljøbeskyttelse
 • strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed
 • fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og folkesundhed
 • forbrugerbeskyttelse
 • beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
 • netværks- og informationssystemers sikkerhed
 • konkurrenceret og statsstøtte.


Hvad kan man ikke indberette til whistleblowerordningen:

Alle overtrædelser af ovennævnte opregnede danske og EU-retlige regler kan indberettes uanset karakteren derom.

I forhold til øvrige forhold kan der ikke ske indberetning til whistleblowerordningen, hvis der er tale om mindre alvorlige forhold. Der må kun indberettes forhold, offentligheden har en interesse i at afdække (såsom de eksempler, der er nævnt ovenfor).

Forhold der ikke er alvorlige, såsom utilfredshed med lønforhold, inkompetence, samarbejdsvanskeligheder, fravær, privat brug af kontorartikler, overtrædelse af interne politikker for rygning, indtagelse af alkohol eller andre former for upassende opførsel eller adfærd, kan ikke indberettes til whistleblowerordningen, medmindre de har en særlig grov eller gentagende karakter.

Det samme gælder overtrædelse af mere formelle regler, såsom sagsbehandlingsregler, medmindre overtrædelserne har grov eller gentagende karakter. Forhold omkring din bolig vil normalt også være mindre væsentlige og kan derfor ikke indberettes via whistleblowerordningen.

Sådanne mindre væsentlige forhold skal i stedet indberettes via de sædvanlige kanaler, fx ved direkte kontakt til den ansvarlige person på området, til HR eller din nærmeste overordnede. Hvis mindre væsentlige forhold rapporteres til whistleblowerordningen, vil indberetningen blive slettet fra ordningen, og den interne whistleblowerenhed vil ikke foretage sig videre.

Hvem kan indberette til whistleblowerordningen:

Whistleblowerordningen kan anvendes af alle medarbejdere, ledelsesmedlemmer, Beboere og Folkevalgte hos eller med tilknytning til Boligorganisationen.

Hvem kan blive indberettet til whistleblowerordningen:
Der kan indberettes viden eller begrundet mistanke om overtrædelser og forhold begået af medarbejdere, ledelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og andre personer med tilknytning til Boligorganisationen. Der kan også indberettes handlinger, som ikke kan henføres til en bestemt person, men som fx skyldes en grundlæggende (system)fejl hos Boligorganisationen.

Sådan behandles indberetninger:

Whistleblowerordningen leveres og administreres af Kromann Reumert, der vil modtage og registrere de indkomne indberetninger. Du vil senest syv dage efter indberetning modtage en bekræftelse på, at den er modtaget.
Modtageren hos Kromann Reumert vil foretage screening (indledende vurdering) af indberetningen for at kontrollere, om den vedrører et forhold, der kan indberettes.

Er indberetningen omfattet af whistleblowerordningen, jf. punkt 2, videresender Kromann Reumert den til nogle få betroede medarbejdere hos Boligorganisationen, der er særligt udvalgt til at behandle sådanne indberetninger. Indberetningen vil aldrig blive videresendt til de personer, som indberetningen vedrører. Herefter vil forholdet, som du har indberettet, blive undersøgt nærmere af Boligorganisationen og eventuelt håndteret.

Du vil senest tre måneder efter, at bekræftelse på modtagelse af din indberetning er givet, modtage besked om, hvilke tiltag der eventuelt er gennemført eller vil blive gennemført, samt begrundelsen herfor.

Hvis indberetningen ikke er omfattet af whistleblowerordningen, vil den blive afvist og slettet i whistleblowerplatformen. Den interne whistleblowerenhed vil derefter ikke foretage sig yderligere. Du bør i givet fald overveje, om du skal rette henvendelse til de sædvanlige kanaler hos Boligorganisationen.

Whistleblowerpolitik: Læs hele whistleblowerpolitikken her

 

OBS:

Hvis ikke man har mulighed for at indberette via den digitale platform, kan man kontakte advokatfirmaet Kromann Reumert for at aftale et fysisk møde.