Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 27: Skansegården Vorup

Helhedsplan i Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 27: Skansegården Vorup

_________________________________________________________________________________________________________________________

Information fra Totalrådgiveren;

Kære beboer

Som I sikkert er bekendt med, så arbejder Rambøll på højtryk med projekteringen af den kommende renovering af Kronjylland afd. 27.

I den forbindelse vil de gerne have adgang til jeres lejemål ifm. Registrering af eksisterende forhold. De benytter Matterport til registreringen, hvilket er en 3D scanning af jeres lejlighed. 3D billederne vil blive brugt i vores projektering og vil blive slettet efter endt brug. Ansigter sløres på billederne, dette gælder også hvis I har familiebilleder mv. synligt på væggene. Vi forventer at registreringen vil vare max. 30 min. Pr. lejlighed. Arbejdet hverken larmer eller sviner.

Vi håber I vil tage godt imod os og ser frem til at komme ud til jer.

De bedste hilsner RandersBolig & Rambøll 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Her kan du læse mere om renoveringsarbejdet, der er forbundet med helhedsplanen i afdeling 27: Skansegården Vorup.

Siden bliver løbende opdateret.

Status på projektet
Fra mandag den 30. januar 2023 vil rådgiverne fra Rambøll begynde at registrere alle fællesarealerne i kældre - gange, vaskerier, teknikrum m.m. De mangler for nuværende kun blok 7 + 9 og forventer at være færdige i uge 7. 

Totalrådgiveren benytter en såkaldt 3D-scanner, der med det indbyggede kamera kan fotografere og opmåle samtlige overflader. Når samtlige kældre er gennem fotograferet og opmålt, vil de fortsætte med udvalgte lejligheder. De pågældende lejere vil blive varslet før opstart.

Først i det nye år starter totalrådgiverne med at TV-inspicere kloakkerne i Vorup. TV-inspektionen skal fortælle os, i hvilken stand ledningen er og hvorvidt vi evt. kan genbruge den.

Kloakken består i dag af én ledning der leder både spildevand og regnvand til rensningsværket. I forbindelse med helhedsplanen vil vi adskille spildevandet fra regnvandet. Er ledningen i god stand, vil vi genbruge den til fremtidig regnvandsledning og således kun etablere en ny ledning til spildevandet.

Alle beboere opfordres til at holde låget på toilettet lukket og at lægge et håndklæde på gulvafløbet, de dage tv-inspektionen finder sted, da det kan give lidt overløb. Tv-inspektionen starter ved afdeling 6B (Nr. 22-28) og fortsætter til afdeling 7A, 7B, 8C, 8B, 8A, 9B, 9A, 4B, 4A, 3A, 1A, 2A, 5B. Varighed ca. 5 uger. 

Ydermere foretages der, i forlængelse af projektering, jordbundsundersøgelser i området. Undersøgelserne foretages af to årsager; Først skal vi vurdere jordbundens bæreevnen for den nye facade. Den nye facade er en meget tung murstens facade, hvorfor det er væsentlig at sikre at underlaget kan modstå det store tryk som den nye facade giver. Dernæst skal vi undersøge hvor langt der så skal graves ned, for at bunden kan bære. Jordbundsprøverne forventes afsluttet mellem jul og nytår. 

Skitse af det nye udenomsareal - "Den røde tråd":
Stien etableres som en del af en helhedsplan for hele området. Ideen om "den røde tråd" er beboernes egen og tanken med stien er at den skal skabe et forløb so indbyder til bevægelse og leg, og som samtidig rummer forskellige "stationer" som indbyder til fællesskab og snak. 

Formålet med stien er at binde boligområdet sammen, og inspirere beboerne til at "besøge hinanden, lære deres naboer at kende på tværs af den nyetablerede afdeling. Endvidere er det en væsentlig pointe at stein skal indbyde til at få mere bevægelse ind i hverdagen, samt være med til at skabe fællesskab og fælles, spontane såvel som planlagte, aktiviteter i afdelingen. 

Det er tanken at etablere legepladser, hyggekroge og spændende beplantning langs stien, for derved at inspirere flere aldersgrupper til at gå/løbe en tur, eller på anden måde bruge stien og mulighederne i relation til denne. 

Målet med projektet er at skabe en rød tråd gennem boligområdet, som er med til at binde området sammen, fysisk såvel som mentalt. Stien vil gå igennem og rundt om boligområdet, og på den måde sikre en forbindelse på tværs af området. Ved at indbygge mulighed for forskellige oplevelser og brugsmuligheder langs stien, er det målet at alle beboere, uanset alder, og fysisk formåen, kan/vil gøre brug af "den røde tråd" og derved mødes på tværs af hele afdelingen. 

Helhedsplanen - kort fortalt:
Formålet med helhelhedsplanen er at fremtidssikre områdets boliger, så de, som minimum, lever op til nutidige standarder og indretning. Derudover skal vi kunne tilbyde boliger til alle, uanset behov - fx også til ældre og gangbesværede. 

Med helhedsplanen får beboerne meget mere end bare den nødvendige renovering. Alle boliger får inddækket altan og mange af boligerne også får nyt køkken og badeværelse. Flere boliger bliver totalrenoveret med ny rumfordeling og bliver til tilgængelighedsboliger med elevator i opgangene. Udover at give boligerne et tiltrængt løft, bliver udearealerne også renoveret, så de indbyder mere til det sociale fællesskab og aktiviteter ved blandt andet at opføre et nyt beboerhus.

Beboerhuset:
Bliver integreret i landskabet med gode forbindelser mellem huset og de fremtidige udearealer, med en delvist begrønnet tagflade, med opholdsareal med udsigt mod nord.

I kan her se plantegning af beboerhuset, samt skitse af huset indvendigt. En kortfattet fælles orientering om den opdaterede udformning af beboerhuset, kan ligeledes læses her. 

Tidsplan:
Vi forventer, at det fysiske arbejde i afdelingen starter op i oktober 2024. Vi har dertil en forventning om, at renoveringsarbejdet varer omkring 3 år i alt.  

Projekt opstarten er desværre forsinket i forhold til den oprindelige plan, hvorfor vi har udsendt "Beboerinfo vedr. Rambølls forsinkelse"

Det er forskelligt, hvilke renoveringsarbejder der skal laves i de enkelte boliger. Det kan du læse mere om nedenfor.

Genhusning: 
Beboere, der skal genhuses, vil fortsat blive indkaldt til et genhusningsmøde, hvorefter der vil blive afholdt individuelle genhusningssamtaler. Samtalerne vil blive afholdt 6 måneder før genhusningen skal finde sted.

Læs mere om genhusning her. 

______________________________________

LÆS OM RENOVERINGEN AF BOLIGERNE PÅ DE ENKELTE ADRESSER OG SE FREMTIDIG HUSLEJE OG FORHOLD (Se under din adresse):

______________________________________

LÆS OMDELTE INFOBREVE OG FOLDERE TIL DE ENKELTE BYGGEAFSNIT: 

Der vil løbende komme mere information om helhedsplanen på denne side

Læs mere om afdelingen her