Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 27: Skansegården Vorup

Helhedsplan i Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 27: Skansegården Vorup

Her kan du læse mere om renoveringsarbejdet, der er forbundet med helhedsplanen i afdeling 27: Skansegården Vorup.

Siden bliver løbende opdateret.

Status på projektet
De tre workshops er afsluttet og rådgiverne har modtaget gode og nødvendige inputs til den videre bearbejdning af udearealerne og beboerhuset.  

Sideløbende med projektering af landskabsplanerne og beboerhuset har ingeniørerne foretaget undersøgelser af bygningskonstruktionerne for bl.a. at vurdere bæreevnen for den nye facade 

Jo mere ingeniørerne har fået bearbejdet projektet, jo klogere er de blevet og i denne proces er Rambøll stødt på forskellige udfordringer med bl.a. ejendommenes funderingsforhold. Forhold som vi er nødsaget til at undersøgt yderligere. Der vil derfor blive foretaget ekstra geotekniske undersøgelser af jordbunden, primært i den sydlige del af bebyggelsen – bygningerne mod Vorup Boulevard. I kan her læse den information som er omdelt i forbindelse med varsling af opstart at geotekniske undersøgelser - opstart af jordbundundersøgelser. 

Disse uforudsete forhold har den umiddelbare konsekvens, at projekteringsfasen bliver forlænget og tidsplanen for hele projektet forsinket. Ny tidsplan drøftes på byggeudvalgsmødet, hvorefter den offentliggøres her på hjemmesiden.

Selve renoveringsarbejdet, der oprindeligt var planlagt påbegyndt i april 2024, vurderes p.t. at måtte udskydes med seks-syv måneder. Opstarten finder således tidligst sted i oktober 2024. 
Beboere, der skal genhuses, vil fortsat blive indkaldt til et genhusningsmøde, hvorefter der vil blive afholdt individuelle genhusningssamler. Genhusningsmødet finder sted senest 6 måneder før selve genhusningen. 

Beklager, at der skete fejl under udsendelsen af skrivelsen vedr. overstående, der bevirkede at I modtog budskabet flere gange. 

Skitse af det nye udenomsareal i Skansegården.

Skitse af det nye udenomsareal i Skansegården.

Inddragelse af beboerdemokratiet

Det indledende beboermøde blev afholdt d. 25 august 2022. Her kan i se et notat fra mødet: Notat fra beboermøde 25 august 2022.

1. workshop er afholdt - I kan se referatet her.

2. workshop er afholdt - I kan se referatet her. 

- Materiale forslag for beboerhus, drøftet på 2. workshop  

- Materiale vedrørende landskab/beplantning

3. workshop er afholdt - I kan se referat her. 

- Materiale vedrørende prioritering

Se overordnet tidslinje for projektet:  Tidslinje over projektet

Status på genhusning: 
Senest 6 måneder før renoveringsstart bliver alle de beboere, der skal genhuses, inviteret til et genhusningsfællesmøde. Beboerne bliver også tilbudt en personlig samtale om genhusning.

Se præsentationsmaterialet fra de tidligere afholdte infomøder her:

 
Helhedsplanen - kort fortalt:
Formålet med helhelhedsplanen er at fremtidssikre områdets boliger, så de, som minimum, lever op til nutidige standarder og indretning. Derudover skal vi kunne tilbyde boliger til alle, uanset behov - fx også til ældre og gangbesværede. 

Med helhedsplanen får beboerne meget mere end bare den nødvendige renovering. Alle boliger får inddækket altan og mange af boligerne også får nyt køkken og badeværelse. Flere boliger bliver totalrenoveret med ny rumfordeling og bliver til tilgængelighedsboliger med elevator i opgangene. Udover at give boligerne et tiltrængt løft, bliver udearealerne også renoveret, så de indbyder mere til det sociale fællesskab og aktiviteter ved blandt andet at opføre et nyt beboerhus.

Beboerhuset:
Bliver integreret i landskabet med gode forbindelser mellem huset og de fremtidige udearealer, med en delvist begrønnet tagflade, med opholdsareal med udsigt mod nord.

I kan her se plantegning af beboerhuset, samt skitse af huset indvendigt. En kortfattet fælles orientering om den opdaterede udformning af beboerhuset, kan ligeledes læses her. 

Tidsplan:
Vi forventer, at det fysiske arbejde i afdelingen starter op i 2024. Vi har dertil en forventning om, at renoveringsarbejdet varer omkring 3 år i alt.  

Projekt opstarten er desværre forsinket i forhold til den oprindelige plan, hvorfor vi har udsendt "Beboerinfo vedr. Rambølls forsinkelse"

Det er forskelligt, hvilke renoveringsarbejder der skal laves i de enkelte boliger. Det kan du læse mere om nedenfor.

______________________________________

LÆS OM RENOVERINGEN AF BOLIGERNE PÅ DE ENKELTE ADRESSER OG SE FREMTIDIG HUSLEJE OG FORHOLD (Se under din adresse):

______________________________________

LÆS OMDELTE INFOBREVE OG FOLDERE TIL DE ENKELTE BYGGEAFSNIT: 

Der vil løbende komme mere information om helhedsplanen på denne side

Læs mere om afdelingen her